loading

Show info

8000 BULGARIA,BURGAS
MOB: + 359 898 861 259

ГУНИС ЕООД СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“

ГУНИС ЕООД СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА...

Details

ГУНИС ЕООД СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“

ГУНИС ООД изпълнява проект № BG16RFOP002-2.073-11318-C01, наименование: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, на стойност: 4 000 лв. Безвъзмездната помощ е 100%.

Срокът на изпълнение на проекта е 3 месеца, от 02.09.2020 г. до 02.12.2020 г. Целта на проекта е: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

GUNIS Ltd. implements project № BG16RFOP002-2.073-11318-C01, name: “Overcoming the shortage of funding and the lack of liquidity caused by the epidemic outbreak of COVID-19” by procedure: BG16RFOP002-2.073 “Support to micro and small enterprises to overcome the economic consequences of the pandemic COVID-19” under the Operational Program “Innovation and Competitiveness”, amounting to: BGN 4,000.

The grant is 100%. The project implementation period is 3 months, from 02.09.2020 to 02.12.2020. The aim of the project is: Providing operational capital for the Bulgarian micro and small enterprises to deal with the consequences of the COVID-19 pandemic. Achieving a positive effect in overcoming the economic consequences of the COVID-19 pandemic and job stability.